La stat 2016 hai jau fatg in segiurn linguistic da quatter emnas tar ina famiglia cun trais uffants en Svizra franzosa. Ils trais uffants da la famiglia avevan fitg gugent istorgias. Mintga saira sesevan els, enzugliads en ina cuverta, cun egliuns davant mai e tadlavan attentamain. Els avevan massada cudeschs d’uffants. Ina saira hai jau dastgà eleger in’istorgia. Jau n’hai betg prendì in cudesch giu da curuna, mabain als hai raquintà da Guglielm Tell. Els m'han guardà tut surprais e dumandà: «Tgi è Guglielm Tell?» Apparentamain n’enconuschevan ils trais uffants betg anc l’erox naziunal. Jau hai raquintà ad els dal chapè imperial, dal sajet sin il mail e da Gessler e ses nauschs schuldads.

 

In mais pli tard sun jau ida a la tschertga d’in cudesch da maletgs adattà da Guglielm Tell en franzos. Chattà hai jau sulettamain ina pitschna elecziun. Er en las autras duas linguas naziunalas era la schelta magra. Jau hai adina pensà che Tell saja enconuschent en l’entir mund e valia sco marca svizra e purtader da reclama. Sia istorgia è vegnida translatada pliras giadas en englais. A mes avis eri donn ch’ils uffants da mia famiglia ospitanta n’enconuschevan insumma betg Guglielm Tell. Alura sun jau ma dumandada co ch’i vesia ora tar auters uffants en Svizra franzosa ubain en il Tessin. Er en talian sa limitava la schelta da cudeschs d’uffants a paucs exemplars.

 

Cun la motivaziun da render enconuschenta l’istorgia a tut ils uffants en Svizra hai jau creà en il rom da mia lavur da maturitad in cudesch d’uffants quadriling davart l’erox naziunal Guglielm Tell. Il cudesch da maletgs adattà per uffants a partir da quatter onns raquinta l’istorgia da Friedrich Schiller e preschenta a medem temp la cuntrada da la Svizra Centrala. Ils maletgs fidaivels a la natira hai jau dissegnà mezza. Silsuenter è il cudesch vegnì translatà cun agid da translaturas en talian, franzos e rumantsch. L’emprima ediziun è vegnida finanziada cun sustegn da sponsurs.

 

La finamira è ussa d’exponer e vender ils cudeschs. Jau less cuntanscher cun l’istorgia uschè blers uffants sco pussaivel en tut las regiuns da la Svizra. Perquai hai jau er interess che bibliotecas e scolas exponian e preschentian mes cudesch a numerus uffants. In grond gudogn finanzial da la vendita dals cudeschs na spetg jau betg. Igl è bel, sche mes cudesch vegn tranter la glieud e sche las lecturas ed ils lecturs han plaschair dad el. Tant pli m’allegrass jau natiralmain, sche jau pudess contribuir cun la vendita dals cudeschs a la finanziaziun da mes studi.